Avatar Avatar
Shri Jai Ram Thakur Shri Suresh Bhardwaj
Hon'ble Chief Minister, HP Hon'ble UD, TCP & Housing Minister, HP